blurb: 教学
  instruction: 将小熊拖动到星星上
  ---
  *=.=.
    !
  . . .
    !
  @=.=.
  
  blurb: 教学
  instruction: 拖动旋转. 将小熊和星星挪动到网格上.
  ---
  * . .
    !
  . . .
    !
  @=.=.
  
  blurb: ★
  ---
  @=. .
  
  . . .
    !
  *=. .
  
  blurb: 教学
  instruction: 蓝色网格随着旋转进行移动. 旋转以使得棕色网格将蓝色网格连接起来.
  ---
  @-. .
  !  | 
  . . .
    |
  *-.-.
  
  blurb: ★
  ---
  . . *
  | | | 
  . . .
  | | | 
  @ .=.
  
  blurb: ★
  ---
  *=.-.
   
  . . .
    | 
  @-. .
  
  blurb: ★
  ---
  . .=. .
   | ! 
  . . .-*
   |  
  . . . .
      
  . @-. .
  
  blurb: ★
  ---
  . . . .
      
  * . . @
   | ! |
  . . . .
   !  
  . . . .
  
  blurb: ★
  ---
  . @ . .
  ! |  
  . . . .
     |
  .=.=.-.
  |    
  . * . .
  
  blurb: ★
  ---
  . . . .
      
  * . . .
    ! 
  . . .-.
  !   
  .=.=. @
  
  blurb: ★
  ---
  .-.-.-.
  |    
  @ .-.-.
      
  * .=. .
  !  |  
  .-.-. .
  
  blurb: ★
  ---
  . * . .
  
  .-.=. .
   |
  . . . .
  !  |
  .=. @ .
  
  blurb: ★★
  ---
  . . *-.
      
  .-.=. .
     |
  .=. . .
   | | 
  @-.-.=.
  
  blurb: ★★
  ---
  .-@ .=.
      
  . . . .
    | 
  .-. .-*
   |  
  . .=.-.
  
  blurb: ★★
  ---
  . . .=.
   !  
  @-. .-.
     
  . .=. .
      
  . . * .
  
  blurb: ★★
  ---
  . @=. .
   |  
  . .-.-.
      
  .-.-.-.
  !   ! 
  . * . .
  
  . . . . .
   | !  
  . . .-. .
   |   
  . . . . *
   |   
  . . .=. .
   |   
  . @ . . .
  
  @-.-. .-.
    |  
  . . . . .
       
  . . .=. .
       
  . . . .=.
    |  
  . .=.-* .
  
  . . . . .
      
  . .=.-. @
  |    !
  . . . .-.
      
  .=. . .=.
  !    
  * . . . .
  
  . . . .-.
     ! 
  . .-. . .
   !   |
  .=. . . .
  |    
  . . . . *
  |    
  .-@=. .=.
  
  . . . . .
  
  . . .-. *
    !
  . . .-. .
  
  .=. . . .
    |
  . @-. . .
  
  . . .-.-.
  !  !  
  . .=.-. .
  |  
  . .-. .-@
  !
  * .=. . .
     |
  .=. .-.=.
  
  .=* . @=.
  |
  . .=. . .
  |  | |
  .=. . .-.
      |
  . . . .=.
  !  
  . .-.-. .
  
  . * . .-.
   |   
  . . .=.-.
  !    | 
  . . . . .
      
  . .-. .=.
      |
  . . .=.-@
  
  .-.-. . .
    |  
  . . . .-@
   !   
  * . .-. .
  |  !  
  .-. . .=.
    |  !
  . . .=. .
  
  . . . . .
       
  . . . .-@
   !   
  * . .=. .
  |  !  
  .-. . . .
       
  . . . . .
  
  . . . .=.
   |   
  . . . .=.
  |    
  . . .-. .
  ! |   
  . .=. . .
  |  !  !
  .-@ . * .
  
  . . .=.=.
      
  . . . . .
      
  . . . . @
      
  . . . . .
      
  * . .=.=.
  
  . . * . . .
   ! | | 
  . .-. .-. .
       |
  . . . . .-.
     | ! |
  . . .=. . .
    |
  @-.-. .-. .
       |
  . .=. . .-.
  
  @ .=. . .=.
   | | !
  . . . .=. .
   |   |
  . . . .-. .
  |  !
  . . . . . *
  |   |
  .=. .-. . .
   |  | |
  .-. . . .=.
  
  .=. .=.-.-*
   |    
  .-. . . . .
      | !
  . . .-.-. .
  !     
  .-. .=.=. .
        
  @ .=. . . .
   |   !
  . .-. .-. .
  
  instruction: 绿色网格随旋转不会改变方向.
  ---
  . .-* .
   |  
  . . . .
      
  . .>. .
      
  . @ . .
  
  . . .-.-@
      
  . .<. . .
      
  .>. . . .
  | !   
  .-.-. . *
   !   
  . . . . .
  
  . . . . .
     ^ 
  .<. . . *
      
  . . . . .
      
  @ . . .>.
   v   
  . . . . .
  
  . .-. . .
     ^ 
  . .<.=.=.
      
  .>. . .-@
      
  * . . .=.
      
  . . . . .
  
  .=. . .-*
    v  
  . . . . .
       
  . . .-.J.
       
  @-. . . .
    v  
  .<. . . .
  
  .-.-. @>.
  !   ^ 
  . . . . .
   |   
  . . . . .
   |   
  . . . .=*
    ^  
  . . .-. .>
  
  .-. . . *
      
  . .>. . .
  |    v
  .-. . . .
   ^   
  . . .-. .
     v 
  @=.=. . .
  
  . . .>. .
   ! |  
  @=. .-. .
      
  . . . .=.>
       
  . . . . .
       
  . *>.<. .
  
  * . @ . .
  v  |  
  . . . . .
     ! 
  . . . . .
  ^   ! !
  . .-. . .
   !   
  . . . . .
    v
  
  . . . . . .
  | v     
  @ . . . . *
   | |   
  . . . . . .
  | !  ^ | K
  . . . .-.=.
  |     
  . .-. . . .
  v     
  .>. . . . .
  
  . @-. .>.-.
       
  . . . . . .
       |
  * .>. .=. .
    !   
  . . . . . .>
     |  ^
  . . . .=. .
        
  . .=. . .=.>
  
  . .-.-. .=.
     v  
  . . . . . .
   |   ! v
  .>. . . . *
    ^   
  . . . . . .
  |     
  . .-.<. . .
  ! |    |
  . . . .>.-@
  
  . .=. *-.
      
  . . .=. .
  !    
  . . . . .
   |  ! 
  . . . . .
   |   |
  . @ . .=.
  
  @ * .>. .
      
  . .=.=. .
  |   | 
  .>. . . .
      
  . . . .>.
  |    
  .=. . .-.
  
  .-. . .
    ^ 
  . . . .
      
  .L. . .
     !
  @ . .-*
  
  @ . . . . .
  v v v v v v
  . . . . . .
   
  . . . . . .
        
  . . . . . .
   v v v v v
  . . . . . .
        
  . . . .=. *
  v v v v  v
  
  .-.<.>.=. .
  W !    |
  . . .A. . *
    |  | 
  . .=. . . .
  ^ !    
  . .D.-.=.=@
       | 
  . . .-.-. .
  |     
  .#.=. .<. .
    v   v
  
  . . .-@ .
    |  
  . . . .J.
      
  * . . . .
  | !   !
  . . . . .
    v  !
  . . . .-.
  
  *=. . .
    v 
  . . . .
  ^   |
  . . . .
   ^  |
  @ .>. .
  
  instruction: 红色网格沿着自己的原点进行旋转.
  ---
  . . . .
      
  @ .4. .
   |  
  . . .-*
      
  . . . .
  
  . . .-*
    | 
  . . . .
    5 
  .4. . .
  |   
  @ . . .
  
  @ .-.=.
    | 
  . . .4.
    | 
  * . . .
  |  | 
  . . . . 
  
  . . * .
  ! 5 v 
  . . . @
   |  
  . .4. .
   !  
  . . . .
  
  * . . .
  ! 5  
  . . . @
   |  
  . .4. .
   !  
  . . . .
  
  . . . .-@
     8 
  . .=. . .
      
  *=. . . .
      
  . .-. . .
      
  . . . . .
  
  . . . . .
      
  . . . .6*
   |   
  . . . .=.
   |   
  .4. . . .
      |
  . . . .-@
  
  . . . . .
   !  | 
  .-.-. . .
   v  |
  . . .-. .
      
  @ . . . .
    5  
  . . .=* .
  
  @4.=. . . .
       
  . . . . . .
     v 8 |
  .-.-. . . .
  !  !  ^  
  . . . . . .
        
  . .>. . . .
  !     
  * . .4. . .
  
  . . *<. . .
       
  .=. .-. . .
      5
  . . . .-. .
      |  
  . . . . . .
        
  . . . . . .
    5   | 
  . .=. . @-.
  
  .4. . . . @
  !     
  .-. . .=. .
  ! 
  . . . . . .
  !      
  .>.6. . . .
  !     
  . . . .=.-.
     ^  
  . . . . * .